Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania "Modernizacja otoczenia SP7 od strony boiska szkolnego"

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania "Modernizacja otoczenia SP7 od strony boiska szkolnego" w załączeniu

 

Załącznik: http://sp7zakopane.pl/images/stories/Przetarg2015_boisko/przetarg.pdf

 

 

 

Ogłoszenie na Modernizację otoczenia SP7 w Zakopanem od strony boiska szkolnego

Ogłoszenie SP7 Zakopane na przyjęcie oferty na "Modernizację otoczenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Zakopanem od strony boiska szkolnego"

Treść ogłoszenia i poszczególne załączniki w załączeniu. Termin składania ofert pisemnych upływa: 15 września 2015 r. do godz. 13:30 w Sekretariacie Szkoły

Ogłoszenie: www.sp7zakopane.pl/images/stories/Przetarg2015_boisko/ogloszenie.pdf

Załącznik nr 1: www.sp7zakopane.pl/images/stories/Przetarg2015_boisko/zal1.pdf

Załącznik nr 2: www.sp7zakopane.pl/images/stories/Przetarg2015_boisko/zal2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more: Ogłoszenie na Modernizację otoczenia SP7 w Zakopanem od strony boiska szkolnego

Wszyscy

 

Dotyczy: zawarcia umowy w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na wykonaniu małego szkolnego placu zabaw z wyposażeniem w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem

Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zmianami zwanej w dalszej części „ustawą” ), którego przedmiotem było wyłonienie wykonawcy małego szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Zakopanem zamawiający zawarł w dniu 23 maja 2012 roku umowę z firmą:

Firma Wielobranżowa „Z Kamieńca” Michał Zubek

34-425 Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 180a

cena netto oferty: 136.990,79 zł

cena brutto oferty: 136.990,79 zł

Liczba otrzymanych ofert: 5

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia ( bez VAT ): 137.819,87 zł

Cena ofert wybranej ( bez VAT ): 136.990,79 zł

Dyrektor szkoły: Dorota Drewniacka

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 31 maja 2012 roku

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE MAŁEGO PLACU ZABAW

 

Zakopane-Cyrhla,dn.07.05.2012r.

 

WSZYSCY

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie małego szkolnego placu zabaw z wyposażeniem w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem

 

Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zmianami zwanej w dalszej części ‘ustawą’ ), którego przedmiotem było wyłonienie wykonawcy małego szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Zakopanem zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez firmę:

 

Firma Wielobranżowa „Z Kamieńca” Michał Zubek

34-425 Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 180a

cena netto : 136990,79 zł

cena brutto : 136990,79 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego zawarte w siwz, a cena brutto oferty jest najkorzystniejsza spośród wszystkich ważnych złożonych ofert i mieści się w kwocie jaką zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zadania.

 

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 5 ofert. W kosztorysach ofertowych nie wystąpiły błędy. Wszystkie oferty uznane zostały za ważne.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

L.p.

Nazwa firmy i adres wykonawcy

Ilość punktów w skali 100 punktowej w kryterium

cena brutto – 100%

1

Nazwa firmy: Firma Wielobranżowa „Z Kamieńca” Michał Zubek

Adres firmy: 34-425 Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 180a

cena brutto : 136990,79 zł

100

2

Nazwa firmy: Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz

Adres firmy: 25-518 Kielce, ul. Warszawska 31c/29

cena brutto : 175702,34 zł

77,97

3

Nazwa firmy: Color-Sport s.c. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski

Adres firmy: 43-155 Bieruń, ul. Warszawska 299

cena brutto : 169464,65 zł

80,84

4

Nazwa firmy: Prospekt Finance Rafał Grądzki

Adres firmy: 07-410 Ostrołęka, ul. Bogusławskiego 18

cena brutto : 173379,00 zł

79,01

5

Nazwa firmy: Magic Garden, Daniel Gacek

Adres firmy: 88-170 Pakość, ul. Mieleńska 27

cena brutto : 151006,85 zł

90,72

POUCZENIE

Zgodnie z Rozdziałem 2 Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Zgodnie z art. 92,ust. 1 pkt.4 ustawy informuję, że umowa o zamówienie publiczne może być zawarta po dniu 22 maja 2012 roku.

 

Dyrektor szkoły

Mgr Dorota Drewniacka

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 7 maja 2012 roku

Przetarg Nieograniczony

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚĆI PONIŻEJ 206 000 EURO
Biuletyn Zamówień Publicznych nr 83054-2012 z dnia 16 .03.2012r.
Podstawa prawna: ustawa: Prawo zamówień publicznych
1. Pełna nazwa zamawiającego:
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Cyrhla 57
strona internetowa: www.szkola-cyrhla.cba.pl/
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa małego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem, ul. Cyrhla 57.
Zakres robót obejmuje:
· Wykonanie niwelacji i korytowania
· Wykonanie warstw podbudowy
· Wykonanie warstwy wegetatywnej
· Wykonanie nawierzchni trawiastej wraz z nasadzeniem drzewami
· Wykonanie nawierzchni elastycznej z granulatu gumowego oraz poliuretanu lub płytek zapewniająca bezpieczeństwo upadku z wysokości 2,20 m
· Wykonanie ogrodzenia terenu
· Wykonanie montażu wyposażenia – mała architektura.
Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV):
CPV: 45111000-8, CPV: 45112723-9, CPV: 45233200-1, CPV: 37535200-9, CPV: 45112710-5.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Począwszy od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2012 roku.
5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Cena brutto za całość prac : 100 %.
6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w zakresie
procedury i przedmiotu zamówienia:
mgr Dorota Drewniacka – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 w Zakopanem.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamkniętą i zabezpieczoną ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Zakopanem zaadresowaną do zamawiającego i oznaczoną hasłem:
"Przetarg nieograniczony – oferta na budowę małego placu zabaw wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” „.
Nie otwierać przed 12 kwietnia 2012 roku godzina 1400
9. Termin składania ofert:
12 kwiecień 2012 rok, godzina 1200
10. Otwarcie kopert z ofertami, w którym mogą uczestniczyć wykonawcy, nastąpi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 , sala nr 5, 34-500 Zakopane, ul. Cyrhla 57 , w dniu 12 kwietnia o godzinie 1400.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu ostatecznego
terminu składania ofert.
12. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Zakopanem, ul. Cyrhla 57, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1300 lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacje można również uzyskać na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.szkola-cyrhla.cba.pl/ .
13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące
warunki:
1) Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .

Wiedza i doświadczenie:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 zadanie o tożsamym charakterze i wielkości tj. wykonywał roboty budowlane polegające na wykonaniu placu zabaw dla dzieci o nawierzchni elastycznej amortyzującej upadki z wysokości min.2,20 m, i wartość tych robót była nie mniejsza niż 100000,00 zł brutto
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Warunek zostanie uznany za spełniony ,jeżeli wykonawca wykaże, że :zapewni kierowanie robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub odpowiednich wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów, należące do właściwej izby Inżynierów Budownictwa,
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie.
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .

Potencjał finansowo- ekonomiczny
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie.
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
Zamawiający w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .
Z treści przedłożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymagane przez zamawiającego warunki Wykonawca spełnia.
Dyrektor szkoły
mgr Dorota Drewniacka
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 16 marca 2012 roku
Zał. nr 1. Dokumentacja techniczna:
Zapytanie do oferty:
1) Czy dopuszczają Państwo urządzenia z drewna klejonego warstwowo w postaci kantówki ?

Odpowiedź: Ze względu na położenie szkoły i specyficzne warunki atmosferyczne (klimat górski) zamawiający wymaga, aby główne elementy konstrukcyjne nośne urządzeń zabawowych były z profili stalowych. Wobec powyższego nie dopuszcza zastosowania w urządzeniach zabawowych konstrukcji z drewna klejonego warstwowo w postaci kantówki.

2) Na jakie konto mogę wpłacić vadium?

Odpowiedź: uprzejmie informuję, że numer konta, na które należy wpłacić vadium znajduje się w rozdziale XI pkt 3 siwz.

Podaję je dodatkowo poniżej:

Bank PEKAO SA nr konta: 32 1240 4748 1111 0000 4881 3710.

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert!

Modyfikacja strona1
Modyfikacja strona2
Modyfikacja strona3
Modyfikacja strona4

Zmiana o terminie ogłoszenia strona1
Zmiana o terminie ogłoszenia strona2