rekrutacja

Zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
ZAWIERAJĄCY SZCZEGÓŁOWE TERMINY DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Etap rekrutacji
– rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

(jeżeli dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami)

Złożenie deklaracji kontynuacji (nie I klasy szkoły podstawowej).

 

22.02.-28.02.2018r.                   (w godzinach pracy placówki)

 

Nie dotyczy

Złożenie wniosku / zgłoszenia (dot. I klas szkół podstawowych) o przyjęcie do placówki wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03.-30.03.2018r.

(w godzinach pracy placówki)

09.07.-13.07.2018r.

(w godzinach pracy placówki)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do dnia 10.04.2018r.

Do dnia 18.07.2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do dnia 13.04.2018r.

(w godzinach pracy placówki)

Do dnia 20.07.2018r.

(w godzinach pracy placówki)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia      w postaci pisemnego oświadczenia.

Do dnia 20.04.2018r.

(w godzinach pracy placówki)

Do dnia 27.07.2018r.

(w godzinach pracy placówki)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25.04.2018r.

(w godzinach pracy placówki)

30.07.2018r.

(w godzinach pracy placówki)

Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem     o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej placówki.

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Sporządzenie uzasadnienia zawierającego przyczyny odmowy przyjęcia (w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym) przez komisję rekrutacyjną.

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Wniesienie przez rodzica kandydata do Dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rozpatrzenie przez Dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do 7 dni od terminu otrzymania odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do 7 dni od terminu otrzymania odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Skarga rodzica do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie Dyrektora placówki.

30 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia.

30 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia.

Jeżeli placówka w ciągu roku szkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, rekrutacja w ramach potrzeb jest przeprowadzana na bieżąco bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy następny dzień roboczy

W momencie zapisu dziecka potrzebny jest dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna !

Wniosek lub zgłoszenie należy pobrać ze naszej strony, wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły.

Pobierz odpowiedni wniosek:

1. Wniosek o przyjecie do punktu przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018.

- oświadczenie, że rodzina jest rodziną wielodzietną, tj. posiadającą 3 i więcej dzieci

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

2) Wniosek o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 dla ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły.

- oświadczenie, że do szkoły do której stara się o przyjęcie kandydat uczęszcza jego rodzeństwo

- oświadczenie, że dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole

3) Zgłoszenie o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 dla ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły

UWAGA!

Informuje się, że jeśli jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską lub też jest jej pozbawiony wówczas koniecznym jest przedstawienie odpowiedniego orzeczenia Sądu Dyrektorowi Szkoły. W przypadku braku przedstawienia takiego dokumentu oboje rodzice będą traktowani na równych prawach oraz będzie wymagana zgoda obojga rodziców na podpisywanie dokumentów dziecka w Szkole.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019. (Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Miasta Zakopane)

 

źródło: UM Zakopane