Dokumenty_szkolne

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

załącznik

Ogłoszenie na temat przyjętych dzieci do punktu przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

UWAGA!!!  

Rodzice wszystkich dzieci przyjętych do naszego przedszkola (zarówno dzieci już uczęszczających jak i nowo przyjętych) proszeni są o zgłoszenie się w Punkcie Przedszkolnym przy szkole Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem-Cyrhla, w celu podpisania deklaracji na nowy rok szkolny 2018/2019. Należy przygotować:

  • PESEL dziecka,
  • dane adresowe dziecka i rodziców,
  • datę i miejsce urodzenia dziecka,
  • planowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu.

Druki umowy można pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i wypełnić w dwóch egzemplarzach.

Podpisywanie deklaracji w dniach:

  • 22 sierpnia do 31 sierpnia 2018

 

Załączniki:


1) Deklaracja

2) Ogłoszenie

3) załącznik nr 1

4) załącznik nr 2

 

Rozporządzenie MEN z dnia 25.05.2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

 

tekst rozporządzenia

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo - profilaktyczny SP7

program

More Articles ...